вторник, 28 февруари 2012 г.

Трябва ли заложните къщи да преследват клиентите залагащи крадени вещи?

Предвид тежката икономическа обстановка и провокираната от това увеличена битова престъпност не е  чудно, че все по-често се случва в заложните къщи да бъдат залагани движими вещи, които са обект на престъпление. Разследващите органи вече имат практика по въпроса и за всяка битова кражба или грабеж първо проверяват заложните къщи за информация. Често задържайки престъпниците те сами признават къде са оставили крадените вещи и тогава полицаите съвсем законно идват в заложната къща и служителите в нея имат два избора – или да предадат вещта с протокол за доброволно предаване или разследващите да изкарат заповед за претърсване и изземване, което не е желателния вариант.

В този случай след изземването на вещта заложната къща претърпява имуществена вреда, която трябва по някакъв начин да бъде възстановена. Тогава един от начините да бъдат възстановени парите от крадците е същите да бъдат осъдени на основание чл 313, ал. 3 от НК.

 За да може обаче заложната къща да се възползва от този наказателен състав трябва да има изрядно попълнена декларация по чл. 14, ал. 3 от Наредбата за дейността на заложните къщи, която да е изрядно попълнена и залогодателят да е декларирал, че вещта е негова. На второ място при доброволното предаване следва да получи копие от протокола за това, в който надлежно да бъде описана вещта. След като има в себе си изрядно попълнен заложен билет и декларация, заедно с протокола се изпраща копие до съответната Районна прокуратура със следния текст:

                                                               ДО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
                                                               ГР ............................................

                                                               ОТ „ЗАЛОЖНИ КЪЩИ ..................” ЕООД,
                                                               ЕИК ................, адрес за кореспонденция:
                                                               Гр. ................., ул. „........................” № ......
                                                               Представлявано от Управителя
                                                               .....................................................................
                      
                                                               ЖАЛБА

Г-н/г-жо Районен прокурор,
На ................2012г. в офис на дружеството в гр. ..........................намиращ се на адрес ул. „.................................” № ....................... е заложена следната движима вещ ..........................................................от лицето................................., ЕГН ................................... от гр. ................................, ул. „................................” № ................ За залога е издаден надлежен заложен билет № .............../......................2012г.. В същия лицето невярно е декларирало, че е собственик на заложената вещ и я е придобило чрез покупка/дарение.

На .............................. става ясно, че въпросната движима вещ, е обект на престъпление по дознание по описа на РУП – ................................. и е предаден на разследващите органи с протокол за доброволно предаване от същата дата.

С така положените подписи под декларацията с невярно съдържание и извършените измамни действия с които сме въведени в заблуждение относно собствеността на въпросната вещ представляваното от мен дружество е претърпяло имуществена вреда в размер на ............................. лв. /............................................................... лева/. С действията си лицето е осъществило състава на чл. 313, ал. 3 от НК, а именно – „(3) (Предишна ал. 2 - изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който потвърди неистина или затаи истина в частен документ или съобщение, изпратено по електронен път, в които по изрична разпоредба на закон, указ или постановление на Министерския съвет е специално задължен да удостовери истината, и употреби този документ като доказателство за невярно удостоверените обстоятелства или изявления.”

В конкретния случай, частния документ е декларацията по чл.14, ал. 3 от Наредбата за дейността на заложните къщи, която е приета с постановление на министерски съвет № 40/18.02.2009г.

В тази връзка моля за бъдат предприети действия за установяване има ли налице престъпления по смисъла на НК съгласно така посочените от мен факти и обстоятелства.

Прилагам:
1.                                  Копие от заложен билет и декларация
2.                   Копие от протокол за доброволно предаване

                                                                                           С Уважение:.....................
                                                                                                       /Управител ..................../

Когато имате подобен проблем обаче имайте предвид, че една значителна част от прокурорите в България, не желаят да се занимават с дребни кражби от рода на джиесеми, лаптопи и т.н. и всячески си търсят причина да не изпълняват задълженията си и доста често отказват да образуват наказателни производства насочвайки заложните къщи подали жалбите към решаване на проблемите по исков ред.

Позитивите от това заложните къщи да преследват оставящите им обект на престъпление вещи са в няколко насоки. На първо място подобна масова практика би довела до това, че престъпниците биха се въздържали да оставят ограбеното в заложните къщи и самите те няма да търпят загуби при изземване. На второ място това би показало на обществото, че заложните къщи са против подобни незаконни практики и би премахнало тегнещото върху тях клеймо на депа за крадени вещи.

2 коментара:

  1. Благодаря за полезната информация но имам един въпрос. Какво става когато лицето заложило дадена вещ е неграмотно?Говорим предимно за тази част от клиентите които са от ромски произход.

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Мрял-живял, за да може после да се гони ефективно освен подписите трябва и поне инициалите му да са на договора, за да се приеме, че първо има валиден договор между страните и второ да има достатъчно метериал за графологическа експертиза, доказваща авторството на волеизявлението.

      Изтриване